Rok akademicki 2019/2020 w Nadbużańskiej Szkole Wyższej im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach rozpoczął się zjazdem studenckim w dniach 04 do 06 października 2019.

         Uroczysta inauguracja roku akademickiego miała miejsce w dniu 05 pażdziernika 2019. Inauguracja roku akademickiego rozpoczęła się wejściem orszaku na salę inauguracyjną, w którym to, zaraz za sztandarem podążali wykładowcy oraz władze uczelni ubranych w tradycyjne stroje ceremonialne.

Po wejściu nastąpiło uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego, przywitano gości, a następnie J. M. Rektor NSW dr Dorota Klepacka-Sulima w trakcie wystąpienia inauguracyjnego przywitała wszystkich studentów i absolwentów. Pani Rektor podziękowała kadrze i pracownikom administracyjnym za dotychczasową współpracę z nadzieją na dalsze sukcesy.

W trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego nastąpiła immatrykulacja studentów I roku. Każda osoba przyjęta na studia w akcie immatrykulacji nabywa prawa studenta. Ważnym momentem aktu immatrykulacji jest złożenie ślubowania. Rektor NSW oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych wręczyli studentom I roku legitymacje studenckie.

Naukę w roku akademickim 2019/2020 w Nadbużańskiej Szkole Wyższej w Siemiatyczach na I roku rozpoczęło 34 studentów. Numery albumu (indeksu studenckiego) od 1 372 do 1 406.

W trakcie uroczystości inauguracyjnej wręczono też dyplomy ukończenia studiów z wyróżnieniem dla najlepszych absolwentów 2018/2019. 

Po uroczystym ogłoszeniu rozpoczęcia roku akademickiego 2019/2020 przez J. M. Rektora obecni odśpiewali Gaudeamus Igitur.

         W roku akademickim prowadzono równolegle zajęcia dla studentów III roku studiów na kierunku zarządzanie profil ogólnokademicki i dla studentów I i II roku studiów na kierunku zarządzanie profil praktyczny.

W semestrze zimowym odbyło się sześć zjazdów studenckich.

W okresie od 26 do 27 pażdziernika Państwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadziła wizytację Nadbużańskiej Szkoły Wyższej w Siemiatyczach w sparwie opinii programowej.

Drugi semestr nauki – letni rozpoczął się zjazdem studenckim w dniach od 14 do 16 lutego 2020.

Z dniem 1 marca 2020 funkcję rektora NSW senat powierzył dr Tadeuszowi Demby na czas określony do dnia 31 sierpnia 2021.

Kolejny zjazd studencki planowany był w dniach od 13 do 15 marca 2020.

W dniu 11 marca 2020 W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin - po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zdecydował o wprowadzeniu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko epidemii.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych od 12 do 25 marca

Minister zawiesza na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.

W opraciu o powyższe decyzje MNiSW nowo mianowany rektor NSW wydał zarządzenie nr 1/2020 Rektora Nadbużańskiej Szkoły Wyższej im. Marka Karpia w Siemiatyczach z dnia 27 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzonych w Nadbużańskiej Szkole Wyższej w Siemiatyczach (dokument pdf).

W oparciu o powyższe zarządzenie zajęcia w NSW odbywały się zdalnie z wykorzystaniem środków wskazanych w wytycznych stanowiących załącznik numer 1 do zarządzenia Rektora NSW z dnia 27 marca 2020 r. – Wytyczne w zakresie zdalnego nauczania obowiązujące w Nadbużańskiej Szkole Wyższej im. Marka Karpia w Siemiatyczach  w związku z zagrożeniem koronawirusem (dokument pdf).

W dniu 28 czerwca 2020 w siedzibie NSW, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności sanitarnej i przeciwepidemiologicznej, odbyły się obrony prac dyplomowych. Prace dyplomowe obroniło 16 studentów uzyskując bardzo wysokie oceny zarówno prac dyplomowych jak i osiągając bardzo dobre oceny na dyplomie ukończenia studiów.

Pozostałych 17 studentów III roku studiów postanowiło przełożyć obrony prac dyplomowych na miesiąc wrzesień/październik 2020.

Studenci III roku studiów w roku akademickim 2019/2020 są ostatnimi, którzy ukończyli kierunek zarządzanie profil ogólnoakademicki.

 

Aktualnie TRWA REKRUTACJA NA STUDIA

 

ZAPRASZAMY!!

 

W roku akademickim 2020/2021 rekrutacja jest prowadzona na studia na kierunek:

 

·        ZARZĄDZANIE (studia niestacjonarne I stopnia) profil praktyczny ze specjalnościami:

o   zarządzanie firmą,

o   zarządzanie bezpieczeństwem.

Nabór na studia I stopnia trwa do od 1 czerwca do 30 września bieżącego roku.  

Semestr I trwa od 1 października  do 31 stycznia; semestr II od 1 lutego do 30 czerwca.  Egzaminów wstępnych na studia nie przewiduje się. Kandydaci zostaną przyjęci na podstawie złożonych dokumentów.

         O przyjęcie na studia w Nadbużańskiej Szkole Wyższej im. Marka J. Karpia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości.

 

 

ZARZĄDZENIE nr 1/2020 Rektora Nadbużańskiej Szkoły Wyższej im. Marka Karpia w Siemiatyczach z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzonych w Nadbużańskiej Szkole Wyższej w Siemiatyczach

Wytyczne w zakresie zdalnego nauczania obowiązujące w Nadbużańskiej Szkole Wyższej im. Marka Karpia w Siemiatyczach w związku z zagrożeniem koronawirusem