Nadbużańska Szkoła Wyższa im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach (NSW) jest uczelnią niepubliczną,  działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DSW-3-0145-919/JG/2001 z dnia 9 października 2001 r., wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonych przez MNiSW pod nr 83 (obecny numer wpisu 222), oraz na podstawie statutu i przepisów ustawy z 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach prowadzi studia na kierunku zarządzanie w ramach którego studenci mogą wybrać odpowiednią dla siebie specjalizację z zakresu „zarządzania firmą” lub „zarządzania bezpieczeństwem”. Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe i fakultatywne, tak aby student mógł wybrać tok studiów odpowiadający jego zainteresowaniom. Fakultatywny charakter programu studiów umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań studenta.

 Edukacja w Nadbużańskiej Szkole Wyższej w Siemiatyczach prowadzona jest na poziomie – studia pierwszego stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym.

Nadburzańska Szkoła Wyższa prowadzi kształcenie w formie studiów niestacjonarnych.

Dlaczego NSW? Bo to po prostu dobry wybór!

Konstrukcja programu studiów

Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie jest zgodna z misją i strategią Nadbużańskiej Szkoły Wyższej w Siemiatyczach, uwzględnia postęp w obszarach działalności zawodowej właściwej dla kierunku oraz jest zorientowana na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego rynku pracy. Jest również rezultatem oczekiwań lokalnego rynku pracy oraz mniejszych podmiotów gospodarczych tego rynku pracy. Przy jej opracowywaniu uwzględniono opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, uwarunkowania sytuacyjne Uczelni oraz priorytety jej rozwoju.

 

Realizacja programu studiów

Program studiów dla kierunku zarządzanie umożliwia realizację założonych efektów uczenia się. Struktura programu studiów składa się z kilku modułów, z których kluczowe pod względem liczby godzin, jak i punktów ECTS są moduły: kierunkowy, podstawowy oraz specjalnościowy. Zaletą programu studiów jest stosunkowo wysoki wymiar godzinowy przedmiotów z tych dwóch pierwszych modułów, co zapewnia dobre podstawy wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych.

Treści programowe odpowiadają efektom uczenia się oraz są zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Są kompleksowe i specyficzne dla zajęć tworzących program.

Praktyki są zgodne z efektami uczenia się przypisanymi do pozostałych zajęć. Wymiar praktyk określono na 720 godzin.

 

Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie

Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami zapewniają prawidłową realizację zajęć oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia posiadają aktualny i udokumentowany dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe, w obszarach działalności zawodowej właściwych dla kanonu kierunku zarządzanie, umożliwiające prawidłową realizację zajęć, w tym nabywanie przez studentów umiejętności praktycznych.

 

Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów

Infrastruktura dydaktyczna, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie techniczne pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne umożliwiają prawidłową realizację zajęć i osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, w tym opanowanie umiejętności praktycznych i przygotowanie do prowadzenia działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku zarządzanie. Jest również dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w sposób zapewniający tym osobom pełny udział w kształceniu.

 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Uczelnia współpracuje z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego na etapie kształtowania planu, programu studiów, a także efektów uczenia. Współpraca jest również realizowana na etapie kształcenia, i to nie tylko w zakresie praktyk studenckich, ale również w znacznym stopniu w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów specjalnościowych.

 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany w Nadbużańskiej Szkole Wyższej im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach umożliwia studentom kierunku zarządzanie osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), uszczegółowione w załączniku nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r., zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej.

Następna ocena programowa na kierunku zarządzanie w Nadbużańskiej Szkole Wyższej w Siemiatyczach powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026.

 

Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach w roku akademickim 2020/21 uruchomiła dwusemestralne studia podyplomowe Rzeczoznawstwo Uzbrojenia – Bronioznawstwo. W roku akademickim 2021/2022 planowane jest otwarcie drugiej edycji tych studiów podyplomowych. Równolegle planuje się uruchomienie drugiego kierunku studiów podyplomowych menadżerskich.

 

Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach ściśle współpracuje z Warszawską Szkołą Zarządzania Szkołą Wyższą w Warszawie w zakresie naboru na II stopień studiów. Wielu absolwentów NSW w Siemiatyczach decyduje się na kontynuowanie dalszej nauki na tej Uczelni.