Nadbużańska Szkoła Wyższa im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach (NSW) jest uczelnią niepubliczną,  działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DSW-3-0145-919/JG/2001 z dnia 9 października 2001 r., wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonych przez MNiSW pod nr 83 (obecny numer wpisu 222), oraz na podstawie statutu i przepisów ustawy z 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Na podstawie Uchwały Nr 725/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Nauk Społecznych Nadbużańska Szkoła Wyższa im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach otrzymała pozytywną ocenę jakości kształcenia.