Nadbużańską Szkołą Wyższą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz rektor, który jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów szkoły. Rektor sprawuje najwyższą władzę wykonawczą oraz przewodniczy posiedzeniom senatu. W realizacji bieżących zadań szkoły uczestniczą: senat, dziekani, kwestor, opiekunowie poszczególnych lat studiów i pracownicy rektoratu oraz uczelniany samorząd studencki. W wykonywaniu zadań naukowo-dydaktycznych przyświeca nam hasło: od poziomu i autorytetu kadry zależy ilość i jakość studentów, bowiem wszystko to tworzy klimat współpracy i gwarantuje wysoki standard nauczania oraz czyni naszą uczelnię przyjazną studentom.   

Aktualnie NSW zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy grono profesorów nadzwyczajnych i doktorów oraz współpracuje z osobami, wśród których jest wielu dziekanów, prodziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników katedr, dobrze znanych nie tylko w kraju, ale również za granicą, praktyków życia gospodarczego, podejmujących pracę naukowo-dydaktyczną na zasadach umowy zlecenia.

Zajęcia, poza wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycieli akademickich NSW, prowadzą znani funkcjonariusze państwowi, politycy, eksperci, menedżerowie i działacze gospodarczy, których kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe są doskonałym przykładem i źródłem informacji, a praca z nimi daje bezcenne doświadczenie. Współpraca władz uczelni z tymi osobami gwarantuje wysoki poziom nauczania przedmiotów specjalizacyjnych. W obecnej sytuacji na świecie, kiedy problemy bezpieczeństwa stają się jednym z kluczowych obszarów zarządzania, a Polska jest państwem członkowskim UE, rynek pracy związany z realizacją tych zadań będzie się rozwijał i stworzy wiele tysięcy dodatkowych miejsc pracy w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granicy państwowej Polski i UE. 

 

Corocznym ważnym wydarzeniem w życiu uczelni są obrony prac licencjackich, w których studenci wykazują wysoki poziom wiedzy uzyskując wyniki dobre, bardzo dobre i wyróżniające.