Uczelnia była jedną z pierwszych, która kształciła studentów w zakresie „zarządzania bezpieczeństwem” od 2002 roku. Porozumienie zawarte z Fundacją Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM pozwoliło pozyskać kadrę o odpowiednich kwalifikacjach: śp. ppł Leszek Drewniak (współtwórca GROM- opracował niezbędne programy kształcenia), ppł Krzysztof Przepiórka a także z Ośrodek Szkolenia COMANDO oraz doświadczenie wielu innych przeniosło się na program specjalności.

 Kadra, prowadząca przedmioty specjalnościowe, wywodzi się m.in. z Wojskowej Formacji Specjalnej "GROM", Komendy Głównej Policji i Biura Ochrony Rządu, a zdobywała swoją wiedzę na szkoleniach organizowanych przez amerykańskie i brytyjskie jednostki specjalne (DELTA FORCE, SEAL TEAM, SAS, SBS). Zdobytą wiedzę stosowała w praktyce w trakcie działań wojskowych o charakterze bojowym oraz pokojowych misjach organizowanych przez ONZ w różnych zakątkach świata. Po zakończeniu służby swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie zarządzania doskonalą pełniąc funkcje zarządcze zarówno w Spółkach Skarbu Państwa, jak i w firmach prywatnych. Obecnie dzielą się elementami wiedzy m.in. prowadząc zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w NSW. Kadra w realizacji przedsięwzięć współpracuje również z wysokiej klasy specjalistami z dziedziny psychologii, którzy w oparciu zarówno o narzędzia dostępne na rynku, narzędzia stworzone przez siebie na potrzeby realizacji celów, jak również tworzone ad hoc w momencie ekspozycji grupy na czynnik stymulujący, dokonują analiz psychologicznych.

Studenci specjalności „zarządzanie bezpieczeństwem” kształcą się z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego (m.in. jęz. obcego, logiki i negocjacji); przedmiotów podstawowych (prawnych, ekonomicznych i marketingu); przedmiotów kierunkowych (zarządzania kadrami i produkcją, rachunkowości); przedmiotów specjalnościowych (bankowości, finansów, rynków kapitałowych i polityki regionalnej) oraz przedmiotów specjalizacyjnych (z zakresu prawnych aspektów ochrony, tj. prawa karnego i administracyjnego, kryminologii i kryminalistyki; wybranych zagadnień współczesnej elektrotechniki i elektroniki, w tym mechanicznych i elektronicznych środków ochrony; ochrony systemów informacyjnych, współczesnych zagrożeń terroryzmem dla bezpieczeństwa osób, mienia i informacji; elementów monitoringu i zasad ochrony przeciwpożarowej; podstawowych zasad ochrony fizycznej osób i mienia oraz taktyki działania; zasad prowadzenia audytu jako środka zarządzania bezpieczeństwem; procesu podejmowania decyzji w administracji publicznej i samorządowej; zasad dotyczących wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;  zarządzania w sytuacjach kryzysowych; zasad budowy planów ochrony danej firmy; marketingu usług ochroniarskich oraz zajęcia praktyczne z zakresu samoobrony i techniki interwencji; zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną; udzielania pomocy przedlekarskiej oraz seminarium dyplomowego).

Specjalność ta, daje unikalną możliwość poznania dwóch bardzo istotnych zakresów wiedzy: zarządzania - będącego podstawą skutecznego wykonywania działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwa – dającego podstawę do unikania coraz częściej pojawiających się zagrożeń.

 

Nowatorski program zajęć oraz duże możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w późniejszej pracy zawodowej, czynią tę specjalizację bardzo atrakcyjną. Jest ona przeznaczona w głównej  mierze dla osób pracujących lub chcących pracować w obszarze zabezpieczeń technicznych oraz ochrony osób, mienia i informacji. Jej absolwenci będą mieć podstawę ubiegania się o pracę: w Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, służbach celnych i agencjach ochrony osób i mienia, bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz firmach produkujących lub instalujących systemy kontroli dostępu do pomieszczeń lub systemy alarmowe.  Dyplom ukończenia tych studiów umożliwia także pracę w instytucjach administracji rządowej i samorządowej oraz w małych i średnich firmach działających na  rozwijającym się rynku.