Powołana w 2001 r. uczelnia pozwolenie MEN uzyskała na prowadzenie specjalności zarządzanie firmą. W regionie nadbużańskim potrzebni byli rodzimi biznesmeni, fachowcy do nowych ról w gospodarce rynkowej i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz tworzenia nowych miejsc pracy w sferze usług. Pierwsze zajęcia odbyły się we wrześniu 2002 r. Zainteresowanie specjalnością z roku na rok rosło. Programy skonstruowane są tak, by studenci otrzymywali nie tylko wiedzę kierunkową i specjalistyczną, lecz również ogólną i z wybranej specjalizacji.

         Na złożony 12 lipca 2004 r. przez założyciela szkoły i rektora NSW wniosek Minister Edukacji Narodowej i Sportu 8 lipca 2005 r. dokonał przyporządkowania specjalności do kierunku „zarządzanie i marketing”. Tym samym szkoła mogła prowadzić wyższe studia zawodowe pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie i marketing” w specjalności „zarządzanie firmą”. Kierunek ten w NSW został po raz pierwszy uruchomiony w roku akademickim 2005/2006. Obecnie siemiatycka uczelnia kształci studentów na kierunku „zarządzanie”, w ramach którego studenci mogą wybrać odpowiednią dla siebie specjalizację z zakresu „zarządzania firmą” lub „zarządzania bezpieczeństwem”.

         Szkoła prowadzi trzyletnie studia I stopnia (licencjackie), które kończą się (po 6 semestrach) napisaniem i obroną pracy dyplomowej (licencjackiej). Studenci otrzymują tytuł licencjata zarządzania.

Absolwenci NSW to nowocześnie i dobrze wykształceni licencjaci w dziedzinie zarządzania, prawa i nauk ekonomicznych oraz marketingu, którzy potrafią wiedzę tę zastosować w podejmowanej działalności zawodowej. Absolwenci tego kierunku, mając na względzie zasady funkcjonowania rynku i jego konkurencyjności dokonują analizy tych założeń, aby w sposób precyzyjny budować i wprowadzać w życie strategie działania przedsiębiorstwa. Tak przygotowane programy studiów, oparte na wiedzy w zakresie badań rynkowych i marketingowych, logistyki, umiejętności kierowania personelem oraz znajomości języków obcych to podstawowe cechy i atuty absolwenta sprzyjające realizacji jego aspiracji w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie informatycznym.

Absolwent kierunku „zarządzanie” zdobywa wiedzę niezbędną do podjęcia pracy na stanowiskach operacyjnych, konsultingowych i menedżerskich średniego szczebla zarządzania. Można zatem stwierdzić, że absolwent tego kierunku dysponuje: niezbędną wielozakresową wiedzą merytoryczną; umiejętnością kierowania małym i średnim przedsiębiorstwem (prywatnym, państwowym albo samorządowym); umiejętnością współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zasobem nowoczesnych technik informatycznych.

Program studiów w NSW obejmuje przedmioty obowiązkowe i fakultatywne, tak aby student mógł wybrać tok studiów odpowiadający jego zainteresowaniom. Fakultatywny charakter programu studiów umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań studenta.

 

Integralną częścią studiów są 15-tygodniowe studenckie praktyki zawodowe w wybranych państwowych, spółdzielczych i prywatnych przedsiębiorstwach (firmach, spółkach prawa handlowego), które poza zdobyciem praktyki zawodowej, dają możliwość realizacji interesujących i wartościowych prac dyplomowych.  

 

Zarządzanie firmą

Zarządzanie bezpieczeństwem