Nadbużańska Szkoła Wyższa im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach prowadzi niestacjonarne, trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Zarządzanie profil praktyczny. W ramach tego kierunku studiów studenci mogą wybrać dla siebie specjalizację: Zarządzanie firmą lub Zarządzanie bezpieczeństwem.

W trakcie zajęć seminaryjnych trwających na semestrach od czwartego do szóstego studenci pod opieką wybranych przez siebie promotorów przygotowują prace dyplomowe (licencjackie).

Po sześciu semestrach studenci powinni uzyskać absolutorium – zwyczajowe stwierdzenie zakończenia studiów wyższych bez uzyskania dyplomu. Absolutorium jako wpis w indeksie uzyskuje się po zdaniu wszystkch egzaminów i dokonaniu zaliczeń wymaganych programem studiów. Uzyskanie absolutorium jest koniecznym warunkiem przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej.

Absolutorium nie uprawnia do posługiwania się tytułem zawodowym.

Po pozytywnej obronie pracy dyplomowej studenci otrzymują dyplom ukończenia studiów pierwszgo stopnia w formie niestacjonarnej w specjalności zarządzanie firmą lub bezpieczeństwem w dyscyplinie nauk o zarządzaniu o profilu kształcenia praktycznym z tytułem zawodowym - licencjat.

Program studiów w NSW obejmuje przedmioty obowiązkowe i fakultatywne, tak aby student mógł wybrać tok studiów odpowiadający jego zainteresowaniom. Fakultatywny charakter programu studiów umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań studenta.

Tak przygotowane programy studiów, oparte na wiedzy w zakresie badań rynkowych i marketingowych, logistyki, umiejętności kierowania personelem oraz znajomości języków obcych to podstawowe cechy i atuty absolwenta sprzyjające realizacji jego aspiracji w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie informatycznym.

Integralną częścią studiów są 15-tygodniowe studenckie praktyki zawodowe w wybranych państwowych, spółdzielczych i prywatnych przedsiębiorstwach (firmach, spółkach prawa handlowego), które poza zdobyciem praktyki zawodowej, dają możliwość zgromadzenia materiałów i danych do realizacji interesujących i wartościowych prac dyplomowych.  

Absolwent kierunku studiów Zarządzanie zdobywa wiedzę niezbędną do podjęcia pracy na stanowiskach operacyjnych, konsultingowych i menedżerskich średniego szczebla zarządzania. Można zatem stwierdzić, że absolwent tego kierunku dysponuje:

·        niezbędną wielozakresową wiedzą merytoryczną;

·        umiejętnością kierowania małym i średnim przedsiębiorstwem (prywatnym, państwowym albo samorządowym);

·         umiejętnością współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zasobem nowoczesnych technik informatycznych.

Absolwenci NSW to nowocześnie i dobrze wykształceni licencjaci w dziedzinie zarządzania, prawa i nauk ekonomicznych oraz marketingu, którzy potrafią tę wiedzę zastosować w podejmowanej działalności zawodowej.

Absolwenci tego kierunku, mając na względzie zasady funkcjonowania rynku i jego konkurencyjności dokonują analizy tych założeń, aby w sposób precyzyjny budować i wprowadzać w życie strategie działania przedsiębiorstwa.