Celem trzyletnich studiów Zarządzania firmą jest przede wszystkim:

- przekazanie podstawowej wiedzy z określonego zakresu,

- wyrobienie pewnych umiejętności posługiwania się nabytą wiedzą,

- przygotowanie do uczestnictwa w działalności administracji lokalnej, przedsiębiorstw, instytucji finansowych i innych firm zgodnie z prawidłowościami organizacji i funkcjonowania poszczególnych rodzajów podmiotów.

Profil kształcenia absolwentów w oparciu o treści programowe odpowiada wyzwaniom wynikającym z przemian demokratycznych w państwie, przekształceń własnościowych w gospodarce, działania przedsiębiorstw i firm w warunkach konkurencji rynkowej.

Program uwzględnia podstawowe przedmioty ekonomiczne ze względu na to, że nauki o zarządzaniu są dyscypliną lokowaną w dziedzinie nauk ekonomicznych, ale także ze względu na istotną potrzebę tej wiedzy przyszłemu menedżerowi. Jednak nachylenie tych przedmiotów na działanie w obszarze organizacji (instytucji) ogranicza ich charakter  do podstawowych wiadomości niezbędnych dla zrozumienia procesów ogólnych, zachodzących w gospodarce i mających wpływ na funkcjonowanie firm w skali indywidualnej i ogólnej.

Przyszłemu menedżerowi niezbędna jest także podstawowa wiedza z nauk ścisłych (matematyka i statystyka) zarówno dla zrozumienia teoretycznych podstaw ekonomii, jak i dla korzystania z pewnych ilościowych technik zarządzania oraz dla ewentualnego kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.

Drugą ważną sferą uzupełniającą wykształcenie przyszłego kierownika są nauki społeczne. Z tego też względu w przedmiotach obowiązkowych znalazły się: psychologia organizacji i socjologia. Znajdą one swoje odniesienie w takich specjalistycznych dyscyplinach z zakresu zarządzania, jak: podstawy zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, etyka w biznesie.

Na uczelni organizowane są konwersatoria poświęcone przede wszystkim prezentacji nowoczesnych metod zarządzania oraz spotkań i dyskusji z kadrą profesorów różnych ośrodków naukowych.

         Absolwenci, podejmując prace na konkretnych stanowiskach menedżerskich w instytucjach i firmach, będą w stanie pełnić powierzone im funkcje zawodowe i służbowe, wykonywać je ze znawstwem i w sposób kompetentny. Dzięki doświadczeniu zawodowemu z pewnością odegrają bardziej samodzielną rolę w przyszłej pracy. Mogą zostać decydentami i przedsiębiorcami, rzecznikami i negocjatorami firm, organizatorami i reprezentanta instytucji i przedsiębiorstw.

         Wykładane przedmioty ekonomiczno-finansowe i marketingowe oraz prawne zostaną wykorzystane do upowszechniania wśród absolwentów wiedzy w zakresie relacji ekonomicznych podmiotów publicznych i gospodarczych, podstawowych analiz ekonomicznych, zawierania kontraktów i realizowania transakcji, prowadzenia rozliczeń, upowszechniania reklamy i badania rynku, sterowania produkcją i oceny ryzyka w handlu, funkcjonowania instytucji i przedsiębiorstw.

 

         Na tej podstawie absolwenci powinni uzyskać umiejętności do doskonalenia działalności firm czy instytucji, w których znajdą zatrudnienie; wykazywać zdolności przeciwdziałania zakłóceniom w ich pracy; umieć rozdzielać środki finansowe i zasoby materialne do osiągnięcia założonych celów; potrafić negocjować w szczególności z trudnymi i wartościowymi partnerami.