Warunki  i  tryb  rekrutacji na  pierwszy  rok  studiów pierwszego  stopnia

w Nadbużańskiej szkole Wyższej im. Marka j. Karpia w roku akademickim 2022/2023

 

W roku akademickim 2022/2023 rekrutacja jest prowadzona na studia na kierunek:

 

ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

ze specjalnościami: zarządzanie firmą, zarządzanie bezpieczeństwem

 

 

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA RATY

SYSTEM STYPENDIALNY

   

Dodatkowe informacje i dokumenty do pobrania w zakładce "REKRUTACJA"

 

Nabór na studia I stopnia trwa do od 1 czerwca do 30 września bieżącego roku.

Przyjęcie na studia następuje przez:

1.     rekrutację,

2.     potwierdzenie efektów uczenia się,

3.  przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej. Cudzoziemiec może podejmować i odbywać studia w NSW na podstawie decyzji administracyjnej rektora.

Egzaminów wstępnych na studia nie przewiduje się. Kandydaci zostaną przyjęci na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęcie na studia w NSW mogą ubiegać się osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia w Rektoracie NSW lub przesłania pocztą na adres Uczelni:

·   podania o przyjęcie na studia o przyjęcie na studia i kwestionariusza osobowego (formularz i kwestionariusz osobowy do otrzymania w rektoracie uczelni lub na stronie internetowej NSW w zakładce „REKRUTACJA”),

·        oryginału (lub poświadczonego odpisu) świadectwa dojrzałości,

·        oryginału (lub poświadczonego odpisu) świadectwa ukończenia szkoły średniej,

·        trzech (3) zdjęć legitymacyjnych (podpisanych na odwrocie).

·   kopii dowodu opłaty rekrutacyjnej, Opłatę rekrutacyjną w kwocie 100,00 zł należy wnieść na rachunek bankowy NSW w Siemiatyczach:

BS Brańsk/O Siemiatycze 45 8063 0001 0100 0109 2308 0001

·        oświadczenia dotyczącego płatności (do otrzymania w rektoracie uczelni lub na stronie internetowej NSW w zakładce „REKRUTACJA”),

 

Komisja Rekrutacyjna NSW prześle do osób przyjętych na I rok studiów stosowną informację z podaniem terminu i miejsca rozpoczęcia zajęć.

 

Organizacja roku akademickiego NSW

1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września. Składa się z dwóch semestrów: zimowego (od 1 października do 31 stycznia – sesje poprawkowe do końca lutego) i letniego (od 1 lutego do 30 czerwca); okresie od 1 lipca do 30 września są wyznaczane sesje poprawkowe w semestrze letnim.

2. Rok akademicki obejmuje: okresy zajęć dydaktycznych, sesje egzaminacyjne, praktyki zawodowe, przerwy, wakacje zimowe i letnie. Przewidziane programem studiów praktyki zawodowe, mogą być organizowane w okresie wakacji.