Celem kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Menedżerskich jest:

·         Kształcenie nowoczesnej kadry menedżerskiej zgodnie ze standardami XXI wieku.

·         Prezentowanie najnowszej wiedzy teoretycznej z zakresu menedżerskiego zarządzania organizacją, problemów z jakim mogą się spotkać w pracy zarządczej, sposobów ich rozwiązywania i wdrażania skutecznych strategii biznesowych. Poznanie skutecznych strategii marketingowych, podstawowych zasad analizy finansowej.

·         Nabywanie oraz poszerzanie przez słuchaczy fachowej wiedzy zawodowej dotyczącej współczesnych zagrożeń i problemów w sferze gospodarczej, nauka poruszania się przez menedżera na konkurencyjnym rynku, zarządzanie nowoczesnymi organizacjami nastawionymi na sukces rynkowy i uzyskiwanie trwałej przewagi nad innymi uczestnikami rynku.

·         Umożliwienie słuchaczom zdobycia zarówno szerokiej wiedzy teoretycznej, jak
i rozbudowanych umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów praktycznych związanych z bieżącą działalnością organizacji.

·         Uzyskanie potrzebnej (niezbędnej) wiedzy i umiejętności praktycznych przez osoby, które chcą rozpoczynać własną działalność, jaki osoby spodziewające się awansu na wyższe stanowiska menedżerskie.

Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków. Program studiów adresowany jest do menedżerów najwyższego i średniego szczebla w organizacjach zarówno państwowych jak i prywatnych. Słuchaczami mogą zostać osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania menedżerskiego, przygotowujące się lub pragnące uzyskać awans zawodowy. Poszerzenie wiedzy menedżerskiej dla właścicieli już funkcjonujących przedsiębiorstw.

Absolwent studiów posiada pogłębioną, specjalistyczną wiedzę o funkcjonowaniu organizacji XXI wieku. Potrafi zarządzać przedsiębiorstwem nie tylko w wymiarze lokalnym, ale śmiało powinien sobie radzić z wymiarem krajowym jak i międzynarodowym. Menedżer po odbyciu studiów podyplomowych będzie znał zasady tworzenia marketingowych i biznesowych strategii rynkowych, nabędzie umiejętności analizy finansowej w wymiarze zarządczym. Poznanie zasad skutecznych negocjacji i rozwiązywania konfliktów w organizacji umożliwi w przyszłości sprawną pracę organizacji bez zgrzytów i zakłóceń. Słuchacze uzyskują dyplomu ukończenia studiów podyplomowych menedżerskich.

Opis sposobu i kryteriów naboru uczestników studiów, dokumenty zgłoszeniowe kandydata

Dokumenty zgłoszeniowe:

       ·         podanie o przyjęcie na studia,

·         dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej I stopnia,

·         pozostałe dokumenty wg regulaminu studiów podyplomowych. 

Kryteria naboru: złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

·       wypełniony i podpisany kwestionariusz

·         odpis/oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych,

·         2 fotografie (w formacie 3,5cm x 4,5cm),

·         kserokopia dowodu osobistego,

·         potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej na konto Uczelni.

 

Podyplomowe Studia Menedżerskie - Program:

 Blok I. Analiza strategiczna

-          analiza strategiczna – co to jest i po co się ją stosuje w przedsiębiorstwie

-          metody portfelowe 

Blok II. Planowanie strategiczne 

-          strategie rozwoju i konkurencji

-          zarządzanie międzynarodowe

-          sposoby rozwoju przedsiębiorstwa

Blok III. Wdrażanie strategii

-          zarządzanie projektami

-          zarządzanie procesami

-          techniki zarządzania

-          wdrażanie strategii

Blok IV. Menedżerskie zarządzanie firmą – według praktyka

-          Kierowanie ludźmi

-          Na co zwracać uwagę w bieżącej działalności

-          Jakie problemy spotyka menedżer w praktyce

-          Coaching

-          Mentoring

Blok V. Zarządzanie w kryzysie i restrukturyzacja

-          kryzys i restrukturyzacja w przedsiębiorstwie w świetle nowych przepisów

-          outsourcing/insourcing

-          franczyza jako element rozwoju firmy – podstawy prawne

Blok VI. Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje

-          negocjacje

-          rozwiązywanie konfliktów

-          autoprezentacje 

 Blok VII. Marketing

-          plan marketingowy

-          marketing mix

-          strategie marketingowe

-          zarządzanie marką

 Blok VIII. Finansowe problemy zarządzania przedsiębiorstwem

-          analiza finansowa

-          biznesplan

-          zarządzanie wartością

 Blok IX. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

-          Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa

-          Wybór najlepszego finansowania w zależności od inwestycji.

 Program studium przewiduje łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych. Zjazdy sobotnio niedzielne. 10 zjazdów rocznie -  po 5 w semestrze