Studia podyplomowe „Rzeczoznawstwo uzbrojenia - Bronioznawstwo” prowadzone w Nadbużańskiej Szkole Wyższej im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach są skierowane do osób, które chcą w przyszłości pracować w charakterze biegłych sądowych lub, po spełnieniu odpowiednich warunków, jako rzeczoznawcy uzbrojenia. Oferta zostanie  przedstawiona pracownikom służb mundurowych, placówek muzealnych i kulturowych, osobom związanym ze środowiskami kolekcjonerów

i rekonstruktorów historycznych oraz wszystkim innym zainteresowanym. Studia obejmują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie.

            Celem studiów jest wstępne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze biegłych sądowych oraz, po spełnieniu niezbędnych wymagań, jako rzeczoznawców. Ponadto studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w praktyczne oraz teoretyczne umiejętności konieczne do pracy w zakresie rzeczoznawstwa uzbrojenia historycznego i współczesnego. Jednocześnie studia mają wykształcić u słuchacza umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia. Do uzyskania powyższych celów służyć będą zajęcia z rzeczoznawstwa, aspektów prawnych konserwacji zabytków oraz bronioznawstwa. Studia kończą się egzaminem sprawdzającym wiedzę lub napisaniem pracy końcowej w ramach zajęć seminaryjnych. Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy w zakresie uzbrojenia historycznego reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r., natomiast w sprawie rzeczoznawców Rozporządzenie Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami. Studia przygotowują profesjonalistów posiadających wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia praktyki rzeczoznawczej.

 

Wymagania wstępne:

Na studia może się zapisać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjata.

 

Wymagane dokumenty:

        podanie

        kwestionariusz osobowy

        oświadczenie

        dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich/magisterskich

        3 zdjęcia

Dokumenty rekrutacyjne - pobierz

Studia rozpoczną się w roku akademickim 2021/2022 i będą trwały dwa semestry.

Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (zjazdy w weekendy – sobota i niedziela).

 

Absolwenci Studiów podyplomowych „Rzeczoznawstwo uzbrojenia - Bronioznawstwo” zyskują umiejętność:

- samodzielnego wykonania oceny oraz wyceny elementu uzbrojenia indywidualnego

- przeprowadzenia co najmniej w stopniu podstawowych badań w celu wykonania oceny uzbrojenia indywidualnego

- współpracy z wymiarem sprawiedliwości oraz organami ścigania w zakresie rzeczoznawstwa uzbrojenia indywidualnego

- łączenia ze sobą różnych dziedzin nauk humanistycznych, prawniczych i technicznych

- pisania i redagowania tekstów ekspertyz w zakresie uzbrojenia indywidualnego

- interpretowania podstawowych faktów archeologicznych i historycznych w zakresie odpowiednim dla bronioznawcy.