Images-loading

REKRUTACJA

  • REKRUTACJA

 

W roku akademickim 2023/2024 rekrutacja jest prowadzona na studia na kierunek:

 

ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

ze specjalnościami: zarządzanie firmą, zarządzanie bezpieczeństwem

 

 

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA RATY

SYSTEM STYPENDIALNY

 

Dodatkowe informacje i dokumenty do pobrania w zakładce "REKRUTACJA"

 

Nabór na studia I stopnia trwa do od 1 czerwca do 30 września bieżącego roku.  

Semestr I trwa od 1 września  do 31 stycznia; semestr II od 1 lutego do 30 czerwca.  Egzaminów wstępnych na studia nie przewiduje się. Kandydaci zostaną przyjęcia na podstawie złożonych dokumentów.

         O przyjęcie na studia w NSW mogą ubiegać się osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości. Kandydaci zobowiązani są do złożenia w Rektoracie lub przesłania pocztą na adres Uczelni:

·        podania (formularza) o przyjęcie na studia i kwestionariusza osobowego (do otrzymania w rektoracie uczelni lub w zakładce „REKRUTACJA”)

·        oświadczenia dotyczącego płatności (do otrzymania w rektoracie uczelni lub w zakładce „REKRUTACJA”)

·        oryginału (lub poświadczonego odpisu) świadectwa dojrzałości

·        oryginału (lub poświadczonego odpisu) świadectwa ukończenia szkoły średniej

·        3 fotografii (podpisanych na odwrocie).

 

Komisja Rekrutacyjna uczelni prześle do osób przyjętych na I rok studiów stosowną informację z podaniem terminu i miejsca rozpoczęcia zajęć.