Wizja

 

Nadbużańska Szkoła Wyższa im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach realizuje swoją wizję, misję oraz cele z udziałem całej Wspólnoty Uczelni: kadry dydaktycznej, społeczności studenckiej oraz pracowników administracji.

 

Do szczegółowych elementów wizji zaliczamy:

  • ·   tworzenie programów nauczania i prowadzenie badań, które uwzględniają potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego lokalnej społeczności, regionu oraz kraju,
  • ·        współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz instytucjami kształcenia ustawicznego,
  • ·        współpracę z otoczeniem gospodarczym (pracodawcami),
  • ·        współpracę z podmiotami zagranicznymi, w tym m. in. podjęcie działań umożliwiających wydawanie wspólnych dyplomów,
  • ·        otwartość na otoczenie m. in. poprzez implementowanie do strategii NSW celów strategicznych uwzględnionych m. in. w strategiach rozwoju:

o   szkolnictwa wyższego w Polsce,

o   Unii Europejskiej,

o   Polski,

o   Województwa Podlaskiego,

o   Powiatu Siemiatyckiego,

o   Gminy Siemiatycze.

  • ·        rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,
  • ·       rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną,
  • ·    budowa kreatywnego społeczeństwa, którego podstawowym czynnikiem jest na dobrym poziomie jakość kształcenia i rosnąca liczba osób z coraz wyższym i uzupełnianym w karierze życiowej i zawodowej wykształceniem,
  • ·   człowiek uczący się przez całe życie, nieustannie zdobywający nową wiedzę i umiejętności, uzupełniający swoje wykształcenie w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację na rynku pracy.

Reasumując, Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach hołduje powszechnie uznanym zasadom i wartościom akademickim. Mając na względzie światowe procesy przemian społeczno-gospodarczych, kształtuje w studencie postawę człowieka kreatywnego i przedsiębiorczego, zdolnego sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy, kreuje wśród studentów postawę otwartości, wzajemnego szacunku, poszanowaniu wolności obywatelskiej, tolerancji i zasad etycznych. NSW przyczynia się do podwyższania jakości życia społeczeństwa przez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy, kreowanie umiejętności jej wykorzystywania w praktyce oraz kształtowanie pozytywnych postaw.

Nauczyciele akademiccy mają doświadczenie dydaktyczne i badawcze zdobyte w innych uczelniach oraz doświadczenie praktyczne zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego, na stanowiskach eksperckich i menedżerskich w organizacjach różnego typu.

 

 

Misja

 

Nadbużańska Szkoła Wyższa im Marka J. Karpia w Siemiatyczach jest szczególną wspólnotą nauczycieli akademickich, studentów i pozostałych pracowników Uczelni, zjednoczonych w dążeniu do kreowania dobrego wizerunku Uczelni, do utrwalania akademickich obyczajów i wzorców kulturowych, kształcenia studentów na światłych i odpowiedzialnych obywateli, aktywnie funkcjonujących w społeczeństwie informacyjnym zintegrowanej Europy. NSW będąc świadomą burzliwych przemian i rosnących potrzeb współczesnego społeczeństwa oraz gospodarki będzie dążyć do ciągłego dostosowywania swojej oferty edukacyjnej i kształtowania pozytywnych postaw wśród studentów oraz integracji środowiska triady: nauka – biznes – administracja.