Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach jest niepubliczną uczelnią zawodową założoną przez funkcjonujące od 15.10.1999 r. Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne (NSE) w Siemiatyczach.

NSW prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej nr DSW-3-0145-919/JG/2001 z dnia 9 października 2001r. Została wpisana do rejestru pod poz. 83/2001, jako niepubliczna uczelnia zawodowa o specjalności zarządzanie firmą.

Uczelnia była jedną z pierwszych, która kształciła studentów w zakresie „zarządzania bezpieczeństwem” od 2002 roku. Porozumienie zawarte z Fundacją Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM pozwoliło pozyskać kadrę o odpowiednich kwalifikacjach: śp. ppł Leszek Drewniak (współtwórca GROM- opracował niezbędne programy kształcenia), ppł Krzysztof Przepiórka a także z Ośrodek Szkolenia COMANDO oraz doświadczenie wielu innych przeniosło się na program specjalności.

 Kadra, prowadząca przedmioty specjalnościowe, wywodziła się m.in. z Wojskowej Formacji Specjalnej "GROM", Komendy Głównej Policji i Biura Ochrony Rządu, a zdobywała swoją wiedzę na szkoleniach organizowanych przez amerykańskie i brytyjskie jednostki specjalne (DELTA FORCE, SEAL TEAM, SAS, SBS).

Po złożeniu wniosku przez założyciela szkoły NSE i rektora NSW i pozytywnym jego zaopiniowaniu przez Państwową Komisję Akredytacyjną (na podstawie uchwały nr 224/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r.), Minister Edukacji Narodowej i Sportu w swojej decyzji z 8 lipca 2005r. (nr DSW-3-4003-773/MP/05) uznał za zasadne przyporządkowanie specjalności zarządzanie firmą do kierunku zarządzanie i marketing.

Tym samym Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach od 1 października 2005 r. prowadzi studia niestacjonarne pierwszego stopnia (6 semestrów) na kierunku zarządzanie i marketing w specjalności zarządzanie firmą. Studenci otrzymują tytuł licencjata zarządzania i marketingu.

NSW jest pierwszą tego typu niepubliczną wyższą szkołą zawodową prowadzącą niestacjonarne studia pierwszego stopnia w regionie nadbużańskim. Uczelnia w całej swojej rozciągłości jest inicjatywą społeczną. Tylko dokonane od wewnątrz rozpoznanie potrzeb lokalnych mogło wywołać taką inicjatywę, a aktywność i przedsiębiorczość tych ludzi - przeobrazić ją w rzeczywistość. NSW powstała przy pełnej akceptacji i poparciu władz wojewódzkich (marszałka podlaskiego) i władz lokalnych (starosty powiatu i burmistrza miasta Siemiatycze). Odwaga i przedsiębiorczość, a także ambitne plany społeczności Siemiatycz związane z aktywną działalnością ośrodka akademickiego na tym terenie, uzyskały aprobatę i poparcie Ojca Świętego Jana Pawła II, Prawosławnego Metropolity Warszawy i całej Polski Arcybiskupa Sawy oraz Biskupa Drohiczyńskiego Antoniego Dydycza.

Społeczeństwo, władze świeckie i kościelne obu wyznań łączą działalność Nadbużańskiej Szkoły Wyższej z nadzieją praktycznej realizacji idei tolerancji i ekumenizmu, a także z faktem zaistnienia ważnego centrum życia naukowego i kulturalnego w woj. podlaskim. NSW jako uczelnia utworzona w warunkach małej społeczności lokalnej, wychodzi naprzeciw tendencji, którą Unia Europejska dawno już zaakceptowała, a mianowicie kroczy w stronę potencjalnego studenta, ułatwia mu dostęp i pobudza jego aspiracje edukacyjne. Studenci mają teraz uczelnię własną, samodzielną, bliżej swojego miejsca zamieszkania lub pracy.

W realizacji bieżących zadań szkoły uczestniczą: senat, rektor, dziekan, kanclerz, kwestor, nauczyciele akademiccy, pracownicy rektoratu i dziekanatu, studenckiej biblioteki naukowej oraz przedstawiciele uczelnianego samorządu studenckiego.

·          Pierwszym rektorem NSW był prof. dr hab. Julian Skrzyp. Kadencja rektora nowoutworzonej uczelni trwała od października 2001 do sierpnia 2002.

·          W okresie od 1 września 2002 do listopada 30 listopada 2011 rektorem NSW był prof. dr Zbigniew S. Mirgos.

·          W okresie od 1 grudnia 2011 do 31 października 2016 rektorem NSW był prof. dr hab. Krzysztof Górniak.

·          W okresie od 1 listopada 2016 do 30 września 2018 roku rektorem NSW była dr Barbara Lubas.

·          W okresie od 1 października 2018 do 29 lutego 2020 rektorem NSW była dr  Dorota  Klepcaka-Sulima.

·          Od 1 marca 2020 do 31 sierpnia 2021 senat NSW powołał na funkcję rektora NSW dr  Tadeusza  Demby

·          Od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2025 senat NSW powołał na funkcję  dotychczasowego rektora NSW dr  Tadeusza  Demby

 

W okresie trwania działalności edukacyjnej we władzach NSW funkcję prorektora pełniła:

·          W okresie od 1 stycznia 2018 do 29 lutego 2020 dr Beata Piasny

 

W marcu 2006 roku został powołany Wydział Nauk Społecznych.

 

Pracami wydziału w NSW kierowali dziekani:

·          W okresie od  1 marca 2006 do 31 stycznia 2012 dr Artur Bołtromiuk.

·          W okresie od 1 lutego 2012 do 30 września 2014 dr Anna Wasiluk.

·          W okresie od 1 października 2014 do 31 października 2016 dr Barbara  Lubas.

·          W okresie od 1 listopada 2016 do 09 czerwca 2017 dr Izabela Dorota Balińska.

·          W okresie od 10 czerwca 2017 do 30 wrzesnia 2017 pełnił obowiązki dziekana dr Tadeusz Demby.

·          W okresie od 1 czerwca 2017 do 29 lutego 2020 dr Tadeusz Demby.

·          W okresie od 1 marca 2020 do  chwili obecnej dr inż. Stanisław Kaczyński.

 

Kanclerze NSW:

·          W okresie od 1 września 2001 do 16 grudnia 2016 mgr Krzysztof Rożuk

·          W okresie od 1 lutego 2017 do chwili obecnej mgr Mariusz Żebrowski

 

Kwestor NSW:

·          Od powołania NSW mgr Anna Czyżewska

 

Rok 2004 był pierwszym rokiem, kiedy mury Nadbużańskiej Szkoły Wyższej w Siemiatyczach opuszczali pierwsi absolwenci. Tytuł licencjata uzyskało 35 absolwentów.

W kolejnych latach liczba absolwentów wynosiła: 2005 – 60; 2006 – 76; 2007 – 68; 2008 – 86; 2009 – 61; 2010 – 46; 2011 - 87; 2012 – 78; 2013 – 84, 2014 – 69; 2015 – 52; 2016 – 29; 2017 – 21; 2018 – 22; 2019 – 39 ; 2020  - 24; 2021 – 14 osób

Przyczynami spadku liczby studentów i tym samym liczby absolwentów było wejście w fazę niżu demograficznego w Polsce, który spowodował łatwiejszy dostęp na studia dzienne na państwowych uczelniach oraz zwolnieniem mężczyzn z obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej.

W roku akademickim 2018/2019 w NSW rozpoczęło się kształcenie studentów na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku studiów zarządzanie profil praktyczny.

Rok akademicki 2019/2020  to ostatni rok dla studentów, którzy pobierali edukację na kierunku studiów zarządzanie profil ogólnoakademicki.