Warunki  i  tryb  rekrutacji na  pierwszy  rok  studiów pierwszego  stopnia

w Nadbużańskiej szkole Wyższej im. Marka j. Karpia w roku akademickim 2023/2024

 

 

Nabór na studia I stopnia trwa do od 1 czerwca do 30 września bieżącego roku.

Przyjęcie na studia następuje przez:

1.       Rekrutację,

2.       Potwierdzenie efektów uczenia się,

3.       Przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej. Cudzoziemiec może podejmować i odbywać studia w NSW na podstawie decyzji administracyjnej rektora.

 

Egzaminów wstępnych na studia nie przewiduje się. Kandydaci zostaną przyjęci na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęcie na studia w NSW mogą ubiegać się osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości.

 

Kandydaci zobowiązani są do złożenia w Rektoracie NSW lub przesłania pocztą na adres Uczelni:

·        podania o przyjęcie na studia o przyjęcie na studia i kwestionariusza osobowego (formularz i kwestionariusz osobowy do otrzymania w rektoracie uczelni lub na stronie internetowej NSW w zakładce „REKRUTACJA”),

·         oryginału (lub poświadczonego odpisu) świadectwa dojrzałości,

·          oryginału (lub poświadczonego odpisu) świadectwa ukończenia szkoły średniej,

·          trzech (3) zdjęć legitymacyjnych (podpisanych na odwrocie).

·          kopii dowodu opłaty rekrutacyjnej, Opłatę rekrutacyjną w kwocie 150,00 zł należy wnieść na rachunek bankowy NSW w Siemiatyczach:

BS Brańsk/O Siemiatycze 45 8063 0001 0100 0109 2308 0001

·          oświadczenia dotyczącego płatności (do otrzymania w rektoracie uczelni lub na stronie internetowej NSW w zakładce „REKRUTACJA”),

Komisja Rekrutacyjna NSW prześle do osób przyjętych na I rok studiów stosowną informację z podaniem terminu i miejsca rozpoczęcia zajęć.

 

Organizacja roku akademickiego NSW

1.       Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września. Składa się z dwóch semestrów: zimowego (od 1 października do 31 stycznia – sesje poprawkowe do końca lutego) i letniego (od 1 lutego do 30 czerwca); okresie od 1 lipca do 30 września są wyznaczane sesje poprawkowe w semestrze letnim.

2.       Rok akademicki obejmuje: okresy zajęć dydaktycznych, sesje egzaminacyjne, praktyki zawodowe, przerwy, wakacje zimowe i letnie. Przewidziane programem studiów praktyki zawodowe, mogą być organizowane w okresie wakacji.