Biblioteka, dzięki temu że działa w niewielkim ośrodku miejskim, może traktować studentów w sposób indywidualny i pełniej zaspokajać ich potrzeby informacyjne i naukowe. Dostęp do zbiorów jest wolny, na życzenie studenta bibliotekarz przygotowuje lektury. Zamówienia można składać na email (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bądź bezpośrednio w bibliotece.

Zgromadzony księgozbiór charakteryzuje się profilem zgodnym z kierunkiem studiów. Biblioteka stara się systematycznie uzupełniać księgozbiór poprzez zakupy i pozyskiwanie nowych tytułów z darów. Szczególnie przydatne egzemplarze przekazywane są systematycznie przez Centralną Bibliotekę NBP w Warszawie oraz naszych absolwentów.

W bibliotece jest również ok. 450 pozycji publikacji w języku angielskim z zarządzania, marketingu, ekonomii i bankowości.

W bibliotece można skorzystać z takich czasopism, jak:

-        „Personel i Zarządzanie”

 -       „Marketing w Praktyce”

-        „Gazeta Bankowa”

-        „Kwartalnik Nauk o Zarządzaniu”

-        „Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw”

-        „Samorząd Europejski”

-        „Manager Magazin”

-        „Podlaski Rynek Pracy”

-        „Nauka i Gospodarka”

-        „Gospodarka Narodowa”

-        „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” .

W bibliotece dostępne są także Zeszyty Naukowe NSW i innych uczelni.

Biblioteka współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach i jej Filią, które to instytucje udostępniają swoje zbiory studentom NSW.

Należy dodać, że wymiana informacji pomiędzy bibliotekarzami poszczególnych typów bibliotek pozwala na zakup większej liczby różnych tytułów bez powielania tych samych tytułów, tak by studenci mieli możliwość skorzystania z większej liczby pozycji ich interesujących.

Biblioteka korzysta z bezpłatnego programu bibliotecznego Bibliotekarz. NET, w którym są wpisane wszystkie posiadane egzemplarze książek. Studenci mają możliwość korzystania z bibliotecznego email i mogą zamawiać potrzebne tytuły, zasięgać informacji co do ich dostępności.

Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach, w piątym roku istnienia, rozpoczęła publikację serii wydawniczej „Zeszyty Naukowe NSW”. Zeszyty te mają przede wszystkim służyć zarówno nauczycielom akademickim jak i studentom. Umożliwiają kadrze uczelni szybką publikację ich bieżących prac naukowych, zaś studentom uzyskanie dodatkowej literatury i miejsca dla publikowania wyróżniających się prac I stopnia (licencjackich). W ten sposób Zeszyty stały się wizytówką zaangażowania środowiska akademickiego NSW w działalność naukowo-badawczą.

 

Publikacje w Zeszytach stały się podstawą dyskusji nauczycieli akademickich, praktyków życia gospodarczego i studentów oraz absolwentów uczelni.

 

Zamówienia można składać na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź bezpośrednio w bibliotece.

 

W roku akademickim 2017/2018 rekrutacja jest prowadzona na studia na kierunek:

 

ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

ze specjalnościami: zarządzanie firmą, zarządzanie bezpieczeństwem

 

 

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA RATY

SYSTEM STYPENDIALNY

 

Dodatkowe informacje i dokumenty do pobrania w zakładce "REKRUTACJA"

 

Nabór na studia I stopnia odbywa się raz w roku. Przeprowadzany jest w czasie od 1 marca do rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Semestr I trwa od 1 września  do 31 stycznia; semestr II od 1 lutego do 30 czerwca.  Egzaminów wstępnych na studia nie przewiduje się. Kandydaci zostaną przyjęcia na podstawie złożonych dokumentów.

         O przyjęcie na studia w NSW mogą ubiegać się osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości. Kandydaci zobowiązani są do złożenia w Rektoracie lub przesłania pocztą na adres Uczelni:

·        podania (formularza) o przyjęcie na studia i kwestionariusza osobowego (do otrzymania w rektoracie uczelni lub w zakładce „REKRUTACJA”)

·        oświadczenia dotyczącego płatności (do otrzymania w rektoracie uczelni lub w zakładce „REKRUTACJA”)

·        oryginału (lub poświadczonego odpisu) świadectwa dojrzałości

·        oryginału (lub poświadczonego odpisu) świadectwa ukończenia szkoły średniej

·        kserokopię dowodu osobistego (dane osobowe)

·        3 fotografii (podpisanych na odwrocie).

 

Komisja Rekrutacyjna uczelni prześle do osób przyjętych na I rok studiów stosowną informację z podaniem terminu i miejsca rozpoczęcia zajęć.

 

Biblioteka, dzięki temu że działa w niewielkim ośrodku miejskim, może traktować studentów w sposób indywidualny i pełniej zaspokajać ich potrzeby informacyjne i naukowe. Dostęp do zbiorów jest wolny, na życzenie studenta bibliotekarz przygotowuje lektury. Zamówienia można składać na email (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bądź bezpośrednio w bibliotece.

Zgromadzony księgozbiór charakteryzuje się profilem zgodnym z kierunkiem studiów. Biblioteka stara się systematycznie uzupełniać księgozbiór poprzez zakupy i pozyskiwanie nowych tytułów z darów. Szczególnie przydatne egzemplarze przekazywane są systematycznie przez Centralną Bibliotekę NBP w Warszawie oraz naszych absolwentów.

W bibliotece jest również ok. 450 pozycji publikacji w języku angielskim z zarządzania, marketingu, ekonomii i bankowości.

W bibliotece można skorzystać z takich czasopism, jak:

-        „Personel i Zarządzanie”

 -       „Marketing w Praktyce”

-        „Gazeta Bankowa”

-        „Kwartalnik Nauk o Zarządzaniu”

-        „Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw”

-        „Samorząd Europejski”

-        „Manager Magazin”

-        „Podlaski Rynek Pracy”

-        „Nauka i Gospodarka”

-        „Gospodarka Narodowa”

-        „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” .

W bibliotece dostępne są także Zeszyty Naukowe NSW i innych uczelni.

Biblioteka współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach i jej Filią, które to instytucje udostępniają swoje zbiory studentom NSW.

Należy dodać, że wymiana informacji pomiędzy bibliotekarzami poszczególnych typów bibliotek pozwala na zakup większej liczby różnych tytułów bez powielania tych samych tytułów, tak by studenci mieli możliwość skorzystania z większej liczby pozycji ich interesujących.

Biblioteka korzysta z bezpłatnego programu bibliotecznego Bibliotekarz. NET, w którym są wpisane wszystkie posiadane egzemplarze książek. Studenci mają możliwość korzystania z bibliotecznego email i mogą zamawiać potrzebne tytuły, zasięgać informacji co do ich dostępności.

Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach, w piątym roku istnienia, rozpoczęła publikację serii wydawniczej „Zeszyty Naukowe NSW”. Zeszyty te mają przede wszystkim służyć zarówno nauczycielom akademickim jak i studentom. Umożliwiają kadrze uczelni szybką publikację ich bieżących prac naukowych, zaś studentom uzyskanie dodatkowej literatury i miejsca dla publikowania wyróżniających się prac I stopnia (licencjackich). W ten sposób Zeszyty stały się wizytówką zaangażowania środowiska akademickiego NSW w działalność naukowo-badawczą.

 

Publikacje w Zeszytach stały się podstawą dyskusji nauczycieli akademickich, praktyków życia gospodarczego i studentów oraz absolwentów uczelni.

 

Zamówienia można składać na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź bezpośrednio w bibliotece.

Powołana w 2001 r. uczelnia pozwolenie MEN uzyskała na prowadzenie specjalności zarządzanie firmą. W regionie nadbużańskim potrzebni byli rodzimi biznesmeni, fachowcy do nowych ról w gospodarce rynkowej i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz tworzenia nowych miejsc pracy w sferze usług. Pierwsze zajęcia odbyły się we wrześniu 2002 r. Zainteresowanie specjalnością z roku na rok rosło. Programy skonstruowane są tak, by studenci otrzymywali nie tylko wiedzę kierunkową i specjalistyczną, lecz również ogólną i z wybranej specjalizacji.

         Na złożony 12 lipca 2004 r. przez założyciela szkoły i rektora NSW wniosek Minister Edukacji Narodowej i Sportu 8 lipca 2005 r. dokonał przyporządkowania specjalności do kierunku „zarządzanie i marketing”. Tym samym szkoła mogła prowadzić wyższe studia zawodowe pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie i marketing” w specjalności „zarządzanie firmą”. Kierunek ten w NSW został po raz pierwszy uruchomiony w roku akademickim 2005/2006. Obecnie siemiatycka uczelnia kształci studentów na kierunku „zarządzanie”, w ramach którego studenci mogą wybrać odpowiednią dla siebie specjalizację z zakresu „zarządzania firmą” lub „zarządzania bezpieczeństwem”.

         Szkoła prowadzi trzyletnie studia I stopnia (licencjackie), które kończą się (po 6 semestrach) napisaniem i obroną pracy dyplomowej (licencjackiej). Studenci otrzymują tytuł licencjata zarządzania.

Absolwenci NSW to nowocześnie i dobrze wykształceni licencjaci w dziedzinie zarządzania, prawa i nauk ekonomicznych oraz marketingu, którzy potrafią wiedzę tę zastosować w podejmowanej działalności zawodowej. Absolwenci tego kierunku, mając na względzie zasady funkcjonowania rynku i jego konkurencyjności dokonują analizy tych założeń, aby w sposób precyzyjny budować i wprowadzać w życie strategie działania przedsiębiorstwa. Tak przygotowane programy studiów, oparte na wiedzy w zakresie badań rynkowych i marketingowych, logistyki, umiejętności kierowania personelem oraz znajomości języków obcych to podstawowe cechy i atuty absolwenta sprzyjające realizacji jego aspiracji w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie informatycznym.

Absolwent kierunku „zarządzanie” zdobywa wiedzę niezbędną do podjęcia pracy na stanowiskach operacyjnych, konsultingowych i menedżerskich średniego szczebla zarządzania. Można zatem stwierdzić, że absolwent tego kierunku dysponuje: niezbędną wielozakresową wiedzą merytoryczną; umiejętnością kierowania małym i średnim przedsiębiorstwem (prywatnym, państwowym albo samorządowym); umiejętnością współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zasobem nowoczesnych technik informatycznych.

Program studiów w NSW obejmuje przedmioty obowiązkowe i fakultatywne, tak aby student mógł wybrać tok studiów odpowiadający jego zainteresowaniom. Fakultatywny charakter programu studiów umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań studenta.

 

Integralną częścią studiów są 15-tygodniowe studenckie praktyki zawodowe w wybranych państwowych, spółdzielczych i prywatnych przedsiębiorstwach (firmach, spółkach prawa handlowego), które poza zdobyciem praktyki zawodowej, dają możliwość realizacji interesujących i wartościowych prac dyplomowych.  

 

Zarządzanie firmą

Zarządzanie bezpieczeństwem